fbpx

REGULAMIN

CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH OK LANGUAGE CENTER z dnia 14.06.2022r.
Regulamin wyznacza zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach w Centrum Nauczania Języków Obcych OK LANGUAGE CENTER

§ 1 Warunki uczestnictwa w zajęciach

1. Do zajęć w Centrum Nauczania Języków Obcych OK LANGUAGE CENTER zwanego dalej Szkołą, dopuszczona jest osoba, która:
a) zapoznała się z regulaminem Szkoły i zobowiązała się do jego przestrzegania poświadczając to swoim podpisem (w przypadku uczniów niepełnoletnich obowiązek zapoznania się z regulaminem dotyczy rodziców/opiekunów prawnych ucznia),
b) nie zalega z bieżącymi opłatami,
c) przestrzega Regulamin ,
d) uczestniczy systematycznie w zajęciach zwana dalej Kursantem.
2. Każdy nowy Kursant jest zakwalifikowywany do grupy językowej na podstawie kategorii wiekowych oraz stopnia opanowania języka.
3. Każdy nowy Kursant, chcący przystąpić do zajęć innych niż początkujący, zobowiązany jest do wzięcia udziału w weryfikacji poziomu znajomości języka z lektorem, na podstawie której zostaje oceniony poziom zaawansowania językowego. Na podstawie dokonanej weryfikacji lektor proponuje udział w odpowiedniej grupie/grupach.
4. O ewentualnej zmianie przydzielonej grupy każdorazowo decyduje lektor w porozumieniu z Kierownictwem Szkoły oraz Kursantem.
5. W przypadku, kiedy są wolne miejsca w grupach, istnieje możliwość dołączenia do trwającego już kursu. Kursant dokonuje opłaty wyłącznie za ilość zajęć, która pozostała do zakończenia kursu.
6. W sytuacji, gdy planowana grupa nie może powstać z powodu niewystarczającej liczby uczestników (minimum 3 osób), Szkoła może zaproponować zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie, w inne dni i godziny zajęć, inną ilość zajęć, inną kwotę za zajęcia w mniejszej grupie.


§ 2 Prawa i obowiązki Kursanta

1. Zapisani się do Szkoły przez Kursanta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnieniem danych osobowych na potrzeby kontaktu z nim (numer telefonu, adres oraz adres e-mail).
2. Kursant ma prawo do uzyskania informacji na temat postępów w nauce oraz do korzystania z platformy językowej QUIZLET oraz panelu Kursanta w systemie ACTIVE NOW.
3. Kursant, który dołącza do grupy w trakcie trwania kursu, zobowiązuje się do nabycia podręczników wskazanych przez lektora i obowiązujących na danym kursie. Może to zrobić we własnym zakresie lub za pośrednictwem biura Szkoły.
4. Kursant ma prawo do rezygnacji z kursu po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Szkoły po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.
5. Jeżeli płatność za kurs grupowy jest dokonywana w systemie ratalnym, wówczas osoba rezygnująca zobowiązana jest do uregulowania bieżących rat za zajęcia do końca obowiązującego okresu wypowiedzenia umowy oraz kosztów stałych poniesionych przez Szkołę na poczet wykonania niniejszej Umowy w wysokości 20% wartości całego kursu. W przypadku płatności ratalnej koszty stałe uwzględnione są w ratach za kurs i przy rezygnacji Kursant zobowiązany jest do opłacenia pozostałej kwoty, pomniejszonej o opłacone już raty.
6. Kursant jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP oraz bezpieczeństwa pożarowego w czasie przebywania na terenie siedziby Szkoły.
7. Kursant ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane szkody i zniszczenia w siedzibie Szkoły oraz w innych miejscach, w których odbywają się organizowane przez Szkołę zajęcia, zaś w przypadku ucznia niepełnoletniego odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
8. Kursant ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody i następstwa szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie lub w związku z przebywaniem w siedzibie Szkoły oraz w innych miejscach, w których odbywają się organizowane przez Szkołę zajęcia. W przypadku ucznia niepełnoletniego odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
9. Kursant indywidualny ma obowiązek zgłosić wcześniej swoją nieobecność na zajęciach telefonicznie lub poprzez e-mail. Chęć przełożenia zajęć indywidualnych/w parze należy zgłosić najpóźniej do godz. 16:00 dnia poprzedzającego zajęcia telefonicznie, mailowo lub przez SMS.
10. Chęć uczestnictwa w zajęciach online (forma hybrydowa) należy zgłosić najpóźniej do godz. 14:00 w dniu zajęć, aby Szkoła zdążyła skutecznie poinformować lektora o tym fakcie.
11. W przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach grupowych (3 zajęcia z rzędu) słuchacz ma prawo do bezpłatnych konsultacji z lektorem. Nieobecności na zajęciach nie stanowią podstawy do zwrotu opłaty, niezależnie od powodu lub czasu trwania nieobecności.
12. Kursant ma prawo do zgłaszania swoich uwag na temat jakości świadczonych usług przez Szkołę w formie pisemnej i/ lub podczas rozmowy z uprawnionym przedstawicielem Szkoły.
13. Kursant zobowiązany jest do punktualnego uczestnictwa w zajęciach. Kursant przebywający w poczekalni zobowiązany jest zachować ciszę, aby nie zakłócać zajęć pozostałym uczestnikom.
14. Spóźnienie Kursanta nie podlega odrobieniu ani rekompensacie i nie oznacza przedłużenia lekcji o “ czas”, o który się spóźnił.
§ 3 Organizacja zajęć w systemie zdalnym/online
1. Szkoła organizuje zajęcia również w trybie zdalnym/online.
2. Chęć uczestnictwa w zajęciach online (forma hybrydowa) należy zgłosić najpóźniej do godz. 14:00 w dniu zajęć, abyśmy zdążyli skutecznie poinformować lektora o tym fakcie.
3. Wymagania systemowe w przypadku zajęć online: komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu, zainstalowany komunikator Zoom, zainstalowana jedna z przeglądarek: Chrome, Internet Explorer.
4. Problemy techniczne i sytuacje wyjątkowe nadzwyczajne: w przypadku wystąpienia trudności technicznych po stronie słuchacza, niepozwalających na przeprowadzenie zajęć w ustalonym terminie, należy powiadomić Szkołę. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Szkoły/lektora, słuchaczowi przysługuje odrobienie zajęć.
5. Przed pierwszymi zajęciami online zachęcamy do skorzystania z konsultacji technicznej, aby sprawdzić, czy wszystko działa. W przypadku problemów technicznych prosimy, aby sprawdzić, czy działa mikrofon, kamera, a jeśli nadal coś jest nie tak, zresetować Zoom albo cały komputer. Jeśli problemy techniczne są po stronie Kursanta, Szkoła na odległość nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić.
6. Link do spotkań na Zoomie z danym lektorem, będzie zamieszczony w wielu miejscach: w mailu powitalnym oraz w panelu Kursanta w ActiveNow. Prosimy, aby zapisać sobie ten link w widocznym miejscu, ponieważ dany link będzie obowiązywał przez cały rok szkolny. Do zajęć na Zoomie można dołączyć bezpośrednio z ActiveNow.


§ 4 Ogólne informacje organizacyjne zajęć i roku szkolnego

1. Rok szkolny trwa od 20 września do 30 czerwca. Liczba zajęć jest stała i identyczna w przypadku każdego wariantu kursu. Daty rozpoczęcia i zakończenia zajęć poszczególnych grup mogą się różnić, co jest spowodowane kombinacją dni, w których odbywają się lekcje. Szczegółowy harmonogram kursu oraz wykaz przerw i wyłączonych dni dla grupy Kursanta znajduje się w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. W dni ustawowo wolne od pracy – zajęcia nie odbywają się.
3. W przypadku kursów językowych indywidualnych przerwy są ustalane indywidualnie i istnieje możliwość kontynuowania nauki w czasie ferii zimowych oraz dłuższych przerw świątecznych.


§5 Prawa i obowiązki Szkoły

1. Wirtualny sekretariat Szkoły działa od 9:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku. Na wszelkie telefony, maile, które otrzymamy po godz. 16:00 będziemy odpowiadać w kolejnym dniu roboczym. W przypadku chęci spotkania się z nami osobiście lub porozmawiania dłużej na Zoomie, prosimy o kontakt w celu umówienia terminu.
2. Szkoła zapewnia słuchaczom naukę języków obcych w grupach VIP, liczących max. 4 osoby lub indywidualnie zgodnie z cennikiem dostępnym na naszej stronie internetowej: http://oklanguagecenter.pl/oferta/
3. Szkoła ma obowiązek przekazać Kursantowi informację o dokładnej liczbie godzin/zajęć w danym kursie oraz zobowiązuje się prowadzić dokumentację w systemie ACTIVE NOW. Dokumentacja zawiera: listę obecności, tematy zajęć, prace domowe oraz informacje dla osób nieobecnych.
4. Szkoła ma obowiązek wystawienia rachunku dla podmiotów zwolnionych z VAT zgodnie z dokonaną wpłatą.
5. W sytuacjach niezależnych od Szkoły (choroba lektora, zastępstwo lub inne zdarzenia niezależne od Szkoły), Szkoła ma prawo do przełożenia zajęć na inny dogodny termin ustalony z grupą/uczniem.
6. W przypadku odwołania zajęć, Szkoła ma obowiązek zapewnienia zastępstwa lub ustalenia innego terminu zajęć wraz ze słuchaczami.
7. W przypadku niezgłoszonej wcześniej nieobecności, dłuższej niż 3 spotkania pod rząd, Szkoła zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych Kursantów niepełnoletnich i maturzystów uczestniczących w kursach przygotowujących do egzaminu.
8. Szkoła zobowiązuje się do informowania swoich Kursantów o ewentualnym odwołaniu zajęć oraz do przekazania innych ważnych informacji telefonicznie lub poprzez adres e-mail wskazane przez Kursanta w Umowie.
9. Szkoła zapewnia słuchaczom w ramach uczestnictwa w zajęciach dodatkowe bezpłatne materiały kursowe oraz testy próbne przygotowujące do egzaminów językowych.
10. Szkoła ma prawo zawiesić możliwość uczestnictwa Kursanta w zajęciach w przypadkach rażącego łamania postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności zaś w przypadku zalegania z płatnościami.
11. Szkoła nie ma obowiązku zmiany harmonogramu zajęć ze względu na indywidualną prośbę Kursanta. Zmiana taka może nastąpić tylko po uprzednim ustaleniu tej kwestii z lektorem i pozostałymi członkami grupy.
12. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży tylko podczas zajęć na terenie sal wykładowych Szkoły. Za bezpieczeństwo w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej jak również podczas oczekiwania na zajęcia odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
13. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w trakcie trwania kursu z ważnych powodów organizacyjnych .