fbpx

SZCZEGÓŁY Kursów przygotowujących, EGZAMINACYJNYCH

Kurs kompleksowo przygotowujący uczniów klas ósmych do pierwszego w ich życiu, poważnego egzaminu otwierającego im drogę do wymarzonej szkoły średniej.

• Pierwszym etapem kursu jest wstępna diagnoza wiadomości i kompetencji językowych ucznia, która umożliwi zakwalifikowanie go do właściwej grupy o poziomie adekwatnym do reprezentowanego przez kandydata.

• W ramach kursu uczeń będzie ćwiczył, rozszerzał i utrwalał wiadomości i treści programowe niezbędne do zdania egzaminu 8-klasistyw zakresie zgodnym z programem nauczania, zaleceniami i standardami określonymi prze Centralną Komisję Egzaminacyjną. Do wymienionych obszarów językowych testowanych na Egzaminie zaliczamy:
– słownictwo (Vocabulary)
– reagowanie i środki językowe (Use of English and Practical Grammar)
– rozumienie ze słuchu (Listening Comprehension)
– rozumienie tekstu czytanego (Reading Comprehension)
– tworzenie wypowiedzi pisemnej (Writing)

Nasz Kurs Ósmoklasisty zapewnia :

• efektywną naukę w małych grupach i w przyjaznej i motywującej atmosferze pod opieką fachowego i kompetentnego lektora

• zapoznanie uczniów z arkuszem, formułą oraz zasadami oceniania poszczególnych części Egzaminu 8-klasisty

• przepracowanie całego materiału wymaganego na Egzaminie 8-klasisty w zakresie opracowanym przez CKE

• naukę efektywnego zarządzania czasem podczas egzaminu, które pozwoli na spokojne uzupełnienie i sprawdzenie wszystkich zadań w arkuszu

• przygotowanie uczniów do zdania Egzaminu 8- klasisty na jak najwyższym poziomie poprzez pracę z autentycznymi zadaniami i arkuszami egzaminacyjnymi

• wyrównanie ewentualnych braków i nadrobienie zaległości uczniów

• podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego w każdym obszarze

Kurs kompleksowo przygotowujący absolwentów szkół średnich do jednego z najważniejszych w ich życiu egzaminu, otwierającego im drogę na wymarzoną uczelnię.

• Pierwszym etapem kursu jest wstępna diagnoza wiadomości i kompetencji językowych ucznia, która umożliwi zakwalifikowanie go do właściwej grupy o poziomie adekwatnym do reprezentowanego przez kandydata.

• W ramach kursu uczeń będzie ćwiczył, rozszerzał i utrwalał wiadomości i treści programowe niezbędne do zdania egzaminu maturalnego w zakresie zgodnym z programem nauczania, zaleceniami i standardami określonymi prze Centralną Komisję Egzaminacyjną. Do wymienionych obszarów językowych testowanych na Egzaminie zaliczamy:
– słownictwo
– reagowanie i środki językowe
– rozumienie treści ze słuchu
– rozumienie tekstu czytanego
– tworzenie wypowiedzi pisemnej
– wypowiedź ustna na zadany temat

Nasz Kurs Maturzysty zapewnia:

• efektywną naukę w małych grupach i w przyjaznej i motywującej atmosferze zarówno na poziomie Matury Podstawowej jak i Matury Rozszerzonej pod opieką fachowego i kompetentnego lektora

• zapoznanie uczniów z formułą oraz zasadami oceniania poszczególnych części Egzaminu Maturalnego

• przepracowanie całego materiału wymaganego na Egzaminie Maturalnym w zakresie rekomendowanym przez CKE

• przygotowanie uczniów do zdania Egzaminu Maturalnego na jak najwyższym poziomie, poprzez pracę z autentycznymi zadaniami i arkuszami egzaminacyjnymi

• naukę efektywnego zarządzania czasem podczas egzaminu, które pozwoli na spokojne uzupełnienie i sprawdzenie wszystkich zadań w arkuszu

• wyrównanie ewentualnych braków i nadrobienie zaległości uczniów

• podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego, niemieckiego lub włoskiego w każdym obszarze

szkoła językowa, powitania w językach obcych

Kursy

dla dorosłych

Kursy konwersacyjne z elementami biznesu oraz kursy ogólne.

dla dzieci

Kursy dla dzieci w wieku 4-6 oraz kursy dla dzieci w wieku szkolnym.

egzaminacyjne

Kursy dla 8-klasisty oraz kursy dla maturzystów.

indywidualne/w parze

Kursy z możliwością nauczania indywidualnego oraz w parach.

dla firm i oświaty

Specjalne kursy dla firm oraz dla placówek oświaty,

LEKCJE

INDYWIDUALNE
i w parach

Prowadzimy lekcje indywidualne oraz w parach

ludzie

LEKCJE
Grupowe

W naszej ofercie dostępne są lekcje grupowe